ختم کلام
تبلیغات
ظرفیت قبور آرامستان کومله به مرز بحران رسیده است/ پیمانکار در ساخت سالن تطهیرستان اهمال می کند / لزوم بررسی دو فوریتی به این دو موضوع مهم

مهدیه رزاقی سخنگوی شورای شهر کومله گفت؛

ظرفیت قبور آرامستان کومله به مرز بحران رسیده است/ پیمانکار در ساخت سالن تطهیرستان اهمال می کند / لزوم بررسی دو فوریتی به این دو موضوع مهم

مهدیه رزاقی سخنگوی شورای شهر کومله با بیان اینکه ظرفیت قبور آرامستان کومله به بحران رسیده و ساخت سالن تطهیرستان از سوی پیمانکار طول کشیده است تاکید ک...

پیشخوان اخبار