تصاویر/گردهمایی بانوان ستاد دکتر قالیباف در کومله ی لنگرود