شهردار رشت تاکید کرد: لزوم تبدیل سازمان های هزینه ساز به سازمان های درآمد زا · ختم کلام | ختم کلام