ختم کلام: با توجه به بارندگی‌های شدید چند روز گذشته و ریزش برگ درختان که موجب انسداد منهول های سطح شهر شده بود، طرح ضربتی هرس درختان به منظور جلوگیری از آبگرفتی با دستور شهردار رشت آغاز شد.


سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه احمد رمضانپور نرگسی رئیس‌شورای رشت و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در سطح شهر از روند اجرای طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان بازدید کردند.

گفتنی است شهرداری رشت به منظور تسریع در انجام عملیات رفع خطر درختان و ایمن سازی آنها با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات موجود و بسیج عوامل در سطح مناطق پنج گانه و با افزایش اکیپ‌های ویژه انجام عملیات ایمن سازی درختان رشت را آغاز کرده است.

در همین ارتباط با توجه به برخی مشکلات ترافیکی و موانع موجود در جهت انجام عملیات مورد اشاره به ویژه در بافت های مرکزی و خیابان های پرتردد به منظور سرعت بخشیدن به این امر و استفاده بهینه از امکانات و مدیریت بهتر زمان، این عملیات در ساعات خارج از پیک ترافیک و در ایام تعطیل انجام می شود تا مشکلات و پیامدهای ناشی از این امر به حداقل برسد.