مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر منطقه آزاد انزلی منصوب شد · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر منطقه آزاد انزلی منصوب شد

مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر منطقه آزاد انزلی منصوب شد

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی،  محمدرضا صفری بعنوان مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر این منطقه آزاد منصوب شد.

به گزارش ختم کلام، در حکمی از سوی دکتر روزبهان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان محمدرضا صفری به عنوان « مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر» منصوب شد

صفری دانش آموخته دیپلماسی تجاری بوده و پیش از این سرپرست مدیریت توسعه روابط سازمان بود.