به گزارش ختم کلام، ایجاد ایستگاه موقت، آبگیری خودروها از استخر طبیعی
اطفای حریق از طریق تغذیه با آب کانال و بررسی کلیه دستگاههای هیدرولیک امدادی  از مهمترین  تاکتیک های تمرین شده در این مانور بودند.

بررسی میزان توانمندی و آمادگی آتش نشانان در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه در لنگروداز اهداف دومین مانور پدافند غیرعامل در این شهر بود.