سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تایید شد · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تایید شد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه امروز شورا موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران عزیز، بررسی و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه امروز شورا موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران عزیز، بررسی و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.

به گزارش ختم کلام، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه امروز شورا موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران عزیز، بررسی و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: “در جلسه امروز شورای نگهبان، استفساریه تبصره«۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران عزیز، بررسی و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.”