با حکم دکتر افشین ملایی ؛ ریاست فدراسیون همگانی، محمد رضا فروحی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد.