به گزارش ختم کلام، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون همگانی و دبیرکل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران محمد عشقی بعنوان مدیر اجرای شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد.

دراین حکم آمده است: نظر به تعهد ، تخصص و اهتمام جنابعالی در جهت توسعه ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق طرح ملی شهرهای فعال ایران به موجب این حکم بعنوان مدیر اجرای دبیرخانه شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب می شوید. با اتکال به خداوند متعال همواره در امر خدمتگزاری به ملت شریف ایران اسلامی و تحقق جامعه سلامت محور موفق و موید باشید.