به گزارش ختم کلام، با حضور وزیر ورزش و جوانان؛ رئیس و دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران؛ شهرداران چند کلانشهر؛ رئیس کمیته ملی المپیک و چند تن از مدیران ارشد وزارت ورزش و کلانشهرها؛ آئین رونمایی شهرهای فعال برگزار و دکتر‌محمدرضا فروحی بعنوان دبیرکل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران معرفی و منصوب شد.