جمعی از معاونین، مدیران و پرسنل شهرداری لنگرود با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار، خواستار ادامه کار سید مهدی رجایی شهردار این شهر شدند
پس از شنیده شدن زمزمه استعفای سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود و ادامه کار مدیریتی او در یکی از مجموعه های وزارت کشور، جمعی از پرسنل شهرداری با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار خواستار ادامه کار رجایی شدند.
شهردار لنگرود نیز در جمع مدیران ارشد شهرداری با قدردانی از ابراز لطف کارمندان یادآور شد: قطعا در مسیر توسعه و پیشرفت لنگرود اگر موفقیتی حاصل شده است با تلاش تمام کارکنان شهرداری و همراهی اعضای شورا بوده است.