به گزارش ختم کلام، یکصدو پنجاه و سومین جلسه شورای شهر که عصر چهارشنبه با دستور استیضاح شهردار بزرگرار شد، دوباره به دلیل به حد نصاب نرسیدن، از رسمیت خارج و ختم جلسه توسط رییس شورای شهر اعلام شد.

مقرر شد که رییس شورای شهر رشت با اشاره به اختیارات قانونی ریاست شورا، در اسرع وقت و دست کم ظرف ده روز آینده نسبت به برگزاری جلسه استیضاح اقدام کند.

انتهای پیام/