به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ چهاردهمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نخستین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۹، روز یکشنبه ۲۹ تیر سال جاری با حضور رئیس، نایب رئیس و اعضای شورا در سالن اجلاس حوزه ریاست تشکیل و اهم موارد مورد بحث شامل: اولویتهای دانشگاه بر مبنای تدوین برنامه عملیاتی در برخورد آگاهانه با احتمال شیوع مجدد کرونا و تشکیل کمیته عملیاتی اجرای آن برنامه و همچنین تدوین و مدیریت پایش و برنامه عملیاتی و تنظیم و تدوین و بازنگری جامع برنامه راهبردی دانشگاه بوده و انجام و پیگیری مصوبات قبلی شورای دانشگاه بالاخص بازسازی اتاق عمل پورسینا و ساخت اورژانس آن مرکز در کنار راه اندازی کلینیک های ویژه تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.