به گزارش ختم کلام/جالب اینجاست که این افراد نمایندگان مجلس، اعضاء شوراى شهر و عده اى از دست اندرکاران فعلى هیات را بدون ذکر نیت قلبى دعوت کرده اند، اما در واقع هدفشان برگزارى میتینگ بر علیه هیات استان است

بر اساس شنیده های رسمی، رئیس معزول یکی از هیات های ورزشی شهرستان در حال تدارک برگزاری مراسم افطاری به جهت جمع آورى امضاء براى برگزارى مجمع فوق العاده و ایجاد چالش براى هیات استان است.

این رئیس هیات معزول که همواره سعی داشته خود را قهرمان معرفى نماید چندى پیش با زد و بند با سه نفر از هیات ورزشی خود و هدایت آنها به اداره کار و همینطور “تامین اجتماعى” ادعاى واهى ٢٠٠ میلیون تومان خسارت از هیات استان را داشتند!!! البته این پرونده سیاه نمایی که با تبانی صورت پذیرفته بود با هوش و زکاوت و پیگیرى هیات استان ناکام ماند.

این فرد معلوم الحال که در زمان سرپرستی هم حکمش با سفارش دست های پشت پرده و باوجود مشکلات و خاصی صادر شده بود، مدتهاست از زمان انقضا حکمش می گذرد،و تلاش وی نشان دهنده وجود منافع خاص و غیر قانونی وی است.

نکته دیگر که، این ضیافت افطار نیز با همکارى رئیس معزول و همان سه فرد معلوم الحال به نام هاى م-خ ، ف-ک و ش-ح در حال برگزارى ست که همین موید نیات شوم آنهاست.

جالب اینجاست که این افراد نمایندگان مجلس، اعضاء شوراى شهر و عده اى از دست اندرکاران فعلى هیات را بدون ذکر نیت قلبى دعوت کرده اند، اما در واقع هدفشان برگزارى میتینگ بر علیه هیات استان است.

برگزاری ضیافت افطاری که حتی مشروع یا نامشروع بودن منبع مالی آن در ابهام قرارداد تایید دیگری بر غیرشفاف بودن منافع شخصی این فرد به دنبال قدرت داردبر اساس گزارشات دریافتی حضور چندتن از افراد که پرونده قضایی درحال رسیدگی به علت مسائل مالی مدیریتی و ورزشی دارند زنگ خطری برای جامعه ورزش استان است.

در پایان لزوم دقت و بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی به برگزاری چنین تجمع های تحریک امیزی علیه افراد و دوست داران ورزش حس می شود.

منبع:ایده آل گیلان