گزارش تصویری چهلمین روز عروج ناباورانه و جانکاه آموزگاری شایسته و پدری کیمیا مرحوم مسعود رزاقی لنگرودی