به گزارش ختم کلام/مراسم سومین روز درگذشت مسعود رزاقی لنگرودی، پدر مهدیه رزاقی لنگرودی از فعالین رسانه

وی دبیر مدارس راهنمایی استان های زنجان، البرز، و مدیر مدارس ابتدایی آموزش و پرورش لنگرود بود که چندی پیش بازنشست شد.
این آموزگار فرهیخته، پس از تحمل دوره سخت بیماری، به خالق یکتا پیوست.