اختصاصی ختم کلام/:
براساس این اطلاعیه، از هجدهم اسفندماه ۹۷ تا پایان امسال مقرر شد:
۱- پرداخت نقدی عوارض در بخش ساخت و ساز مشمول ۳۰ درصد جایزه تشویقی می شود.
۲- پنجاه درصد جایزه تشویقی به نتقاضیاتی که نسبت به پرداخت نقدی مبلغ عوارض اقدام نمایند، تعلق می گیرد که مبلغ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ خود را به صورت نقد پرداخت کنند.
۳- پرداخت جریمه و عوارض متعلقه در بخش ساخت و ساز با حداکثر اقساط به مدت شش ماه مشمول جایزه تشویقی حذف کارمزد است که اگر در این حالت با تقسیط مبلغ جریمه، عوارض متعلقه نقدا پرداخت شود، عوارض پرداختی مشمول ۲۵ درصد جایزه تشویقی خواهد شد.
۴- داوطلبان پرداخت عوارض صنفی و حرف خاص به صورت نقدی، مشمول جایزه تشویقی۱۰ درصد در عوارض سال جاری ( عوارض مزبور در سال ۹۷) می شوند.

 

شهرداری رشت
مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار