معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سانحه دیدگان حریق بیمارستان قائم بستری در مراکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی رشت بازدید کرد.