http://ختم کلام؛در جلسه شورای اسلامی استان که صبح شنبه برگزار شد، با حضور نماینده ای از استانداری گیلان، پیرامون دستورالعمل های مربوط به بودجه نویسی شهرداری ها و چگونگی نظارت و تصویب آن از سوی شورا ها بحث شد.
در این جلسه همچنین با حصور مدیر کل ادره آب و فاضلاب استان گیلان، چالش های مربوط به این حوزه از سوی نمایندگان هریک از شهرها مطرح ورفع مشکلات در این حیطه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۰