ختم کلام؛
جلسات کمیسیون هاى اقوام و فرق و پیشگیرى از سرقت شهرستان لاهیجان به ریاست قربان خوشحال معاون سیاسی ، امنیتى و اجتماعى فرماندارى شهرستان لاهیجان برگزار شد. در این جلسات معاون فرماندار با اشاره به تلاش دشمنان در راستاى برهم زدن آرامش و امنیت کشورمان ، بر لزوم هوشیارى همه دستگاههاى ذیربط در نقش برآب کردن توطئه هاى دشمنان نظام و انقلاب تاکید کرد. وى در کمیسیون اقوام و فرق ، به تبیین اهمیت مساله آموزش در مواجهه با پدیده عرفان هاى نوظهور و سایر اندیشه هاى انحرافى پرداخت.

آخوشحال همچنین در کمیسیون سرقت ، لزوم تاکید بر اهمیت اقدامات خودمراقبتى و ایمن سازى آحاد جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در کنار توجه به خودمراقبتى ، دستگاههاى امنیتى و انتظامى بایستى گشت هاى مشترک و پایش تصویرى نقاط حساس را تقویت نمایند.