ختم کلام؛
فرماندار لاهیجام در دیدار رییس امور مالیاتی شهرستان و جمعی از مدیران اداره فوق به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشرفت اهداف دولت اشاره کرد و اظهار داشت: مالیات بعنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت و راهی برای بهبود سطح زندگی مردم در اکثر کشورهای جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

فرهاد براتی در ادامه افزود: مالیات به عنوان یک درآمد براساس اقتصاد داخلی مانند سایر کشورهای توسعه یافته در دستور کار قرار گرفته است.

وی در زمینه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی نیز اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی مناسب به مردم نشان دهیم که با پرداخت مالیات چه کمک شایانی به رشد و توسعه کشور می کنند و سعی کنیم با برنامه ریزی درست فرهنگ پرداخت مالیات را بین مردم نهادینه کنیم.