به گزارش ختم کلام؛ اجرای پلاستر دیوار طبقه اول ساختمان، اجرای پله  ساحتمان اداری و خدماتی،  تهیه میلگرد فونداسیون سوله تخمیر و برش و خم میلگردها و تامین‌مصالح‌مورد نیاز برای عملیات عمرانی از جمله عملیات های فعلی انجام شده در این مرحله است.