به گزارش ختم کلام، فرماندار شهرستان املش از الیاس عبدالله پور بابت پیگیری و اجرای بی وقفه و مستمر طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی با اهدای لوح قددانی کرد

عبدالله مور مدیر آرامستان شهرداری املش است.