رمضان یوسفی، رییس جبهه پیشرفت رفاه وعدالت استان گیلان اظهار کرد؛ این جبهه متشکل ازدبیران۱۴حزب اصولگرای دارای نماینده ودبیراجرایی دراستان گیلان ازتیرماه۱۳۹۸درگیلان تاسیس شده است ودرانتخابات دوره ۱۳ریاست جمهوری به تاسی ازجامعه روحانیت مبارز اتخاذ موضع ومبادرت به تاسیس ستاددرحمایت ازآیت اله رییسی درسراسر حوزه های انتخابیه استان گیلان نموده درادامه پیرامون انتصاب استاندارگیلان افزود:
موضع تشکل متبوع وی بعدازانتخابات ریاست جمهوری ازهمان ابتداباجلسات متعددی که درشورای سیاستگذاری ستاداستان برگزارشد تمرکزبرتعیین استاندار بومی دردولت بود ه ازاینروضرورت تعیین استانداربومی جزء مطالبات اصلی این ستاد موردتعقیب ودردستورکارقرارگرفت۰
وهمیچنین درادمه گفت؛ باتوجه به اینکه همزمان کارتاسیس وانتصاب روسای ستادهای کارآفرینان حامی آیت اله رییسی ازسوی رییس کمیته کارآفرینان نخبه ستادمرکزی به یکی ازاعضای شورای سیاستگذاری این جبهه دراستان گیلان سپرده شد الحمدلله باادغام توانمندی ۲ستادبه ریاست مهندس محمدحسن طالبپور، مسیرسخت وصعب طی شده منتهی به پذیرش واجابت درخواست ستادنخبگان کارآفرین جبهه پیشرفت رفاه وعدالت استان گیلان در
مجموعه دولت و مورداستقبال دست اندرکاران امرانتصابات استانداران واقع شد
همچنین تنهاگزینه ای که منطبق بانظرمجمع نمایندگان گیلان درمجلس شورای اسلامی که محضروزیرمحترم کشورنیز منعکس وتعرفه شده بودندشخص دکتراسداله عباسی باوجوددارابودن خصوصیات منحصربفردی نظیرعضویت درادواروهیات رییسه مجلس شورای اسلامی وعضویت درهیات دولت درسطح وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ،ازهمه مهمترمیزان تنفذشون درمجموعه دولت جدید باوجودبرخورداری ازحسن تجارب بود، ایشان رابعنوان گزینه شایسته این مقام به ستادمرکزی تعرفه نموده
ازاینجهت بامهیابودن فضا وجلب حمایت ازدبیران کل تشکل های سیاسی حامی آیت اله رییسی که دراستان بنمایندگی ازآنهاستادهایمان رادایرکرده بودیم بدون حتی درمیان گذاشتن بااستاندار منصوب مون آنچه صلاح منفعت استان بودرا درطبق اخلاص گذاشته وگزارش نموده که موردعنایت ویژه خداوندمتعال قرارگرفت واکنون نیزتمام قدازشایستگی استاندار بومی مان دفاع کرده وامیدواریم درآینده نزدیک شاهدتحولات دربخش های مختلف استان عزیزمون باشیم۰/ ختم کلام