به گزارش ختم کلام و به تقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اعضای هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گیلان در دیدار با مهندس علی اوسط اکبری مقدم، در خصوص فرصت ها و چالش های این سازمان و منطقه در حوزه های مختلف به اظهار نظر و گفتگو پرداختند.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی و مناطق آزاد در اصل موتور محرک اقتصاد استانی و ملی در عرصه بین المللی می باشند؛ اظهار داشت: در این میان ظرف سال های اخیر منطقه آزاد انزلی و سایر مناطق آزاد کشور به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده، موضوعی که متأسفانه در افکار عمومی و نهادهای اجرایی شناخته نشده و این در حالی است که در سطح جهانی، مناطق آزاد می توانند سهم بسیاری در معادلات فرامنطقه ای اقتصادی کشور ایفا نمایند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با نمونه های جهانی،از جایگاه واقعی و در شأن ظرفیت های خود برخوردار نبوده و خود را در سطح ملی و استانی تثبیت نکرده اند،اضافه کرد: به طور مثال به دلیل عدم شناخت دقیق از شرایط و شاخص هایی که یک نقطه به عنوان منطقه آزاد انتخاب می شود، در کشورمان ایجاد منطقه آزاد در شهرستان های همجوار یک منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد موضوعی که به کاهش سهم مناطق آزاد موجود از بازارهای داخلی و منطقه ای ختم می شود.

اکبری مقدم رویکرد کنونی سازمان متبوع خود را تمرکز بر شاخص های توسعه دریا محور عنوان کرد که با تکمیل راه آهن، اولویت ترانزیتی نیز در این منطقه جایگاه ویژه ای پیدا می کند، و افزود: با عنایت به حجم محدود کالاهای در حال مبادله در دریای خزر باید رویکرد خود را به سمت بهره برداری از فرصت ها ومزیت های کریدورهای بین المللی معطوف کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های متنوع قانونی موجود در زمینه دست یابی به اهداف مناطق آزاد عدم اجرای این مواد قانونی و به طور ویژه تفویض اختیار در قالب ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور را باعث ایجاد مسئله در فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیمات مدیریتی در محدوده مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر سازمان های عامل مناطق آزاد نیز باید این ظرفیت را در خود ایجاد نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خواستار همکاری نهادهای استان در مسیر شاخت دقیق از فرصت ها و چالش های پیش روی این منطقه شد و تصریح کرد: باید تعریف مشخص و واحدی از منطقه آزاد در سطح استان و کشورمان ایجاد کرد و در این زمینه راهبرد اطلاع رسانی و نقش روابط عمومی ها، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند چراکه شفافیت در اطلاع رسانی زمینه پذیرش فرصت ها و یا چالش ها از سوی افکار عمومی است.