سید محمد احمدی شهردار رشت در جمع پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری اظهار داشت: کلیه پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری باید مسئولیت و وظیفه خود را به نحو شایسته انجام داده و از هرگونه نگاه تبعیض آمیز خودداری کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه در هر شرایطی باید با مردم به صورت محترمانه رفتار کرد، گفت: بی احترامی به شهروندان را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرم ، پرسنل باید در حین انجام وظیفه با ادبیات مناسب با شهروندان برخورد نمایند.

 

شهردار رشت ساماندهی دستفروشان را از اولویت های شهری دانست و یادآور شد: شهرداری به تنهایی نمی تواند بار ساماندهی دستفروشان را به دوش بکشد، در این امر نیازمند مشارکت سایر دستگاه های مرتبط می باشیم.

 

احمدی به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی شهروندان تاکید کرد و افزود: دستگاه های فرهنگی نظیر صدا و سیما و رسانه ها نیز می توانند در زمینه آموزشی کمک نمایند.

 

در ادامه جلسه نیز جمعی از پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.