ختم کلام؛

در اولین جلسه شورای دوره ششم‌ شهر لنگرود و از سوی اعضای شورا،  مصطفی طالبی بعنوان سرپرست جدید شهرداری لنگرود انتخاب و معرفی شد.

از سوابق مصطفی طالبی به معاونت حقوقی شهرداری می توان اشاره داشت

پیش از این علی شفیعی به عنوان سرپرست شهرداری لنگرود مشغول به فعالیت بود.