سرپرست شهرداری لنگرود، در گفتگویی اظهار کرد: خیابان شهید چمران که مدتی پیش دچار رانش شده بود بعد از انجام مراحل فنی و زیرسازی ، عملیات آسفالت این مسیر آغاز شده است.
مصطفی طالبی گفت: کارهای فنی و زیرسازی خیابان شهید چمران از دوره گذشته مدیریت شهری و شورای دوره پنجم انجام شده بود که طی هماهنگی های انجام شده با پیمانکار ، آسفالت این مسیر از امروز و با حضور اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر انجام شد.

وی افزود: در ادامه طرح بزرگ نهضت آسفالت در روزهای آینده ، سایر مناطق شهری بر اساس اولویت آسفالت خواهند شد.