علی شفیعی در گفتگو با ختم کلام،

آسفالت خیابان مرکز شهر بعد از لوله گذاری را یکی از خدمت های شاخص مجموعه مدیریت شهری دز طول ۴ سال گذشته برشمرد.

وی اظهار کرد: پروژه لوله گذاری برای دفع آب های سطحی در مرکز شهر موجب رفع مشکل در زمان بارندگی شدید شد.

سرپرست شهرداری لنگرود گفت: بعد از اتمام لوله گذاری در مرکز شهر که تا بیمارستان امینی ادامه داشت، آسفالت این مسیر نیز به طول ۸۰۰۰ متر مربع انجام شد.