کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز همچون دوره گذشته از ارائه برنامه مشخص در مورد مدیریت شهری خودداری کرده اند و این یک نقیصه بزرگ است. شورای شهر که وظیفه اش تنها انتخاب هیات رئیسه و شهردار نیست. کاش مدیریت اجرایی کشور توضیح دهد که چه نقش و ساختاری برای شوراهای شهر در نظر گرفته و وظایف آن ها را در سیستم جدید مشخص تر کند که همپوشانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دیده شود.
درست است که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها برگزار می شود، اما نکته جالب اینجاست که نه در در دو دوره گذشته و نه این دوره هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره به مساله شوراهای شهر و مدیریت شهری ندارند و گویی نمی خواهند در این رابطه برنامه خاصی داشته باشند. دولت یازدهم و دوازدهم شوراها را به مثابه یک نهاد بی اثر می داند و هرچه زمان می گذشت سعی کرد اختیارات اعضای شورا را کاهش دهد. عدم تحقق لایحه مدیریت شهری هم موجب شده که ناهماهنگی خاصی بین نهادها و ادارات مختلف شکل بگیرد که در بزنگاه های حساس چون سیل و بارندگی و بحران های مختلف و همچنین ساماندهی معضلات شهری  به خوبی دیده شده است.

کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز همچون دوره گذشته از ارائه برنامه مشخص در مورد مدیریت شهری خودداری کرده اند و این یک نقیصه بزرگ است. شورای شهر که وظیفه اش تنها انتخاب هیات رئیسه و شهردار نیست. کاش مدیریت اجرایی کشور توضیح دهد که چه نقش و ساختاری برای شوراهای شهر در نظر گرفته و وظایف آن ها را در سیستم جدید مشخص تر کند که همپوشانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دیده شود.

البته وظیفه اعضای شورای شهر هم است که مطالبه گری عمومی خود از دولت و مدیریت اجرایی را بیشتر از گذشته نشان دهند و تلاش کنند مدیریت صحیحی در این زمینه باشد که تنها مدیریت عالی کشور و یا استان تنها به فکر افراد حضور افراد همفکر در مدیریت شهری نباشد. در سطح شهر رشت اعضای شورا باید هرچه سریعتر مطالبات خود در زمینه کسب اعتبارات ملی در موضوعاتی چون حمل و نقل شهری، ایجاد پروژه های بزرگ، پسماند سراوان،  ساماندهی رودخانه هاس زرجوب و گوهررود و تالاب عینک نشان دهند و با تعامل مناسب دولتمردان را برای اجرای این مباحث پیگیر و علاقه مند نشان دهند.