به گزارش ختم کلام به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود، با پیشنهاد شهرداری لنگرود و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر و با لحاظ وجود ویروس منحوس کرونا و عدم امکان حضوری برخی متقاضیان جهت انجام امور اداری و کمک هرچه بیشتر به شهروندان گرامی، کلیه عوارض ، جرائم و محاسبات مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، براساس دفترچه های سال ۱۳۹۹ اعمال میگردد.

بدیهی است این مصوبه صرفا مشمول کسانی می گردد که تا پایان تاریخ مذکور، تسویه حساب کامل نمایند.