استقرار مدیریت یکپارچه شهری یکی از موضوعاتی است که باید به آن به عنوان یک ضرورت نگریست. در مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت شهر بر عهده شهرداری خواهد بود و سایر سازمان‌های خدمات رسان زیر مجموعه شهرداری محسوب می شوند.

باید پذیرفت که مدیریت یکپارچه با جلوگیری از تداخل فعالیت ها، باعث تسریع در امور و کاهش هزینه‌ها می شود و این مهم نیازمند واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری است.

به نظر، استقرار مدیریت یکپارچه شهری نیاز به یک عزم جدی دارد؛ امیدواریم هر چه زودتر با فراهم آمدن زیرساخت های مدیریت یکپارچه شهری و همکاری دولت شاهد استقرار مدیریت واحد و یکپارچه در شهر رشت باشیم.