ختم کلام: در راستای توجه به رویکرد های نوین در امر آموزشِ نیروی انسانی و توجه جدی به توسعه منابع انسانی و سرمایه گذاری در حوزه آموزش و با دستور مهندس سید مهدی رجایی “شهردار لنگرود” سلسله کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل شهرداری که از سال گذشته استارت خورده بود ، مجددا شروع به کار نموده است.

اینگونه کارگاه ها علاوه بر افزایش توان فنی نیروی انسانی ، بهره وری فزاینده سازمان ها را نیز به دنبال دارد