اعضای شورای شهرستان خمام مشخص شدند

به گزارش ختم کلام، پس از برگزاری اتتخابات شورای بخش چوکام و مرکزی خمام ، اعضای شورای این شهرستان نیز مشخص شدند.
بر این اساس حسن نوروزی و علیرضا عبدی از شورای بخش مرکزی به شورای شهرستان راه یافته اند.
همچنین سید مجتبی حسینی نسب نیز از شورای شهر خمام با برگزاری انتخابات داخلی با کسب سه رای موافق به عضویت شورای شهرستان درآمد .