به گزارش ختم کلام آبتین حیدرزاده گفت: تزریق واکسن کرونا با نام «اسپوتنیک» برای بقیه کادر درمان و سالمندان پرخطر و جانبازان تا پایان سال ۹۹ طول می کشد.
در مرحله نخست ۱۳۰ دوز واکسن ضد کرونای «اسپوتنیک»  وارد گیلان شد.