در این همایش، دکتر حیسن ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان  به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی و با اهدا لوح، از اقدامات و دستاوردهای یکساله ایشان در ارتفاء درمان استان تقدیر بعمل آمد