در رده سنی نوجوانان تیم شهید آل شعبان به مقام قهرمانی و تیم شهدای دیوشل مقام دوم این دوره را کسب کردند

در رده سنی جوانان تیم شهید رجایی مقام قهرمانی، تیم شهید آل شعبان مقام دوم و تیم شهدای انزلی محله مقام سوم را کسب نمودند

شایان ذکر است در پایان بازی ها به تیم های اول تا سوم، بازیکنان برتر هر رده سنی و هیات اجرایی مسابقات از سوی مسئولین شهرستان هدایایی تقدیم شد.