در این تفاهم نامه مقرر شد تا اداره کل پست گیلان نشانی استاندارد و کدپستی ده رقمی اولویت‌دار را از این پس در منطقه آزاد انزلی ارائه دهد و همچنین مقرر شد سازمان منطقه آزاد انزلی نیز تبادل اطلاعات نقشه منطقه را به منظور بهره گیری اداره کل پست گیلان جهت صدور کد پستی ده رقمی در اختیار آن اداره کل قرار دهد و با همکاری مشترک دفتر پست گیلان در محدوده منطقه آزاد انزلی نیز به منظور افزایش خدمات به جوامع محلی و فعالین اقتصادی دایر شود.
گفتنی است این تفاهم نامه در در ۱۵ ماده و به مدت دو سال منعقد شده است.