عزم جزم شبانه شهردار رشت برای آبگرفتی سرکش شهر · ختم کلام | ختم کلام

عزم جزم شبانه شهردار رشت برای آبگرفتی سرکش شهر

به گزارش ختم کلام؛ شهردار رشت در پی آبگرفتی شدید خیابان ۱۶۹ گلسار، شبانه اقدام به رفع مشکل کرد.