گزارش تصویری/آماده باش و حرکت ناوگان اتوبوسهای سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری رشت در برف · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری/آماده باش و حرکت ناوگان اتوبوسهای سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری رشت در برف