تصاویر/اختتامیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی · ختم کلام | ختم کلام

تصاویر/اختتامیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی

تصاویر/اختتامیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری