اجرای ۴۴ کیلومتر شبکه گذاری گاز در گیلان · ختم کلام | ختم کلام