دوباره معوق ماند: جلسه استیضاح شهردار رشت · ختم کلام | ختم کلام