عضو شورای شهر رشت گفت: خبر سرپرستی من در شهرداری کذب محض است · ختم کلام | ختم کلام