رییس هیئت دو و میدانی شهرستان رشت منصوب شد · ختم کلام | ختم کلام