چهاردهمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل شد · ختم کلام | ختم کلام